La capa del bisbe Ramon de Bellera

Aquest ornament litúrgic es conserva al Museu Episcopal de Vic amb el número d’inventari 1 140. Va pertànyer a Ramon de Bellera, bisbe de Vic (1352-77). El Necrologi de Vic dona com a data de la mort del bisbe el 10 de juny de 1377, i també diu que va donar a l’església de Vic “dues hermoses capes, una de vellut vermell i l’altra de diaspre negre amb molt hermosos brodats”, notícia recollida posteriorment per Moncada en l’Episcopologio de Vich. La capa s’esmenta en diferents inventaris de la catedral. El dels anys 1402-26 diu: “Ítem dues capes de velluts vermells esteses amb fresadures d’or...