Muralles medievals de Roses

A tocar de les ruïnes de les construccions monàstiques que envolten el claustre pel sud, l’est i l’oest, es veuen encara algunes restes dels murs del primitiu recinte fo ificat, que defensava únicament el monestir i els edificis immediats. Els sectors més visibles són ara els de llevant i migdia.

El llenç meridional, d’una alçària aproximada de dos metres, és el que conserva l’aparell més antic; fou bastit amb pedres de mida petita, en general de granit, sense treballar, que es disposen en filades d’opus spicatum força ben marcat en alguns llocs. També hi ha rastelleres de pedres inclinades en un sol sentit. D’aquest mur només es pot veure la cara exterior, ja que la seva alçària actual és a nivell del sòl del claustre i de les dependències a les quals serveix de mur de contenció.

A l’extrem oriental d’aquest mur de migdia s’adossa una escala de pedra que servia d’accés al claustre des de l’exterior de la muralla; evidentment fou construïda quan aquesta part del primitiu recinte fortificat ja era inservible.

A l’angle sud-oest del recinte hi ha una torre cilíndrica amb un talús que es conserva en uns 5 m d’alçària i té una volta semi èrica construïda amb pedruscall. Aquesta torre, alçada en una data molt posterior al recinte primitiu, és idèntica a algunes torres conservades de les muralles baix-medievals que circuïen el poble de Roses.

El mur de llevant d’aquest recinte primitiu es manté d’una m era irregular, però en una alçària considerable. El seu parament no és gaire antic; sens dubte fou reconstruït en època tardana. (JBH-MLIR)

Aquesta muralla probablement correspon, en una bona part, als segles XIII i XIV, i encara en resten alguns elements visibles al conjunt de ruïnes. EI monestir quedà integrat a la punta de tramuntana del recinte.

A més de la torre cilíndrica esmentada, hi ha restes del costat de migdia de la muralla, amb rastres del llenç i dues torres, molt pròximes entre elles, una de les quals és cilíndrica i l’altra de planta semicircular.

Unes altres dues torres, també una de cilíndrica i una altra de semicircular, resten al sector de llevant, on hi ha importants fragments de mur. A ponent, vora el monestir, hi ha un llenç de molta llargada, però conservat en poca alçària.

Aquesta muralla fou construïda, arreu dels vestigis que es mantenen, amb pedres de totes mides, sense treballar, i amb el morter ben visible. Aquestes torres tenien diferents pisos amb voltes. (JBH)