Sant Andreu de Roses

Església desapareguda que estigué situada en les immediacions del monestir de Santa Maria de Roses i que fou la parròquia forana o al servei de la població de l’entorn d’aquest monestir. En una donació de l’any 1105 es desprèn que el culte a sant Andreu es trobava aleshores dins l’església monàstica de Santa Maria, però, tanmateix, en un testament de l’any 1107 es distingeix entre Santa Maria i Sant Andreu com si fossin temples diferenciats; si no es troben noves dades documentals, el dubte no es pot esclarir. Al segle XIV és ben atestada l’existència de l’església de Sant Andreu, dita “de la...