Vilatge de Burg (Soriguera)

Situació

Vista parcial d’aquest jaciment, que encara no ha estat excavat.

ECSA - A. Roig

El conjunt d’aquest antic vilatge s’alça, avui, totalment cobert per la vegetació, al cim del puig conegut com a Roques de Burg, a 1 515 m d’altitud. Aquest tossal s’aixeca a la dreta de la confluència del barranc de Coma Sarrera amb el riu del Cantó.

Mapa: 34-10 (215). Situació: 31TCG509934.

Per a accedir-hi, cal prendre un petit corriol que surt de la carretera N-260 que va de Sort a Adrall. El caminet s’enfila al costat de l’encreuament de la carretera amb el torrent de Coma Sarrera; pujant pel vessant esquerre, s’arriba al cap de 30 minuts fins a un petit coll que hi ha a l’entrada original del vilatge.

Despoblat

L’assentament del despoblat ocupa la plataforma superior del turó que s’estén suaument en pendent vers migdia.

La planta del conjunt de les edificacions és irregular i el seu perímetre s’adapta al relleu del tossal, amb un tancament defensiu de tot el recinte fet amb un potent mur d’1,30 m d’amplada i bastit amb un sistema constructiu de reble; els dos paraments són fets amb grans carreus a la base i un farciment interior amb terres i pedruscall.

L’accés original a l’interior del vilatge es devia fer per un únic portal obert a la muralla del sector de ponent. En aquest indret, flanquejant el costat dret del camí i paral·leles al parament exterior de la muralla, hi ha tot un seguit de restes de construccions, totes de planta rectangular i amb murs de carreus ben treballats.

A l’interior del despoblat, les restes dels habitatges s’aixequen en terrasses graonades fins a arribar al peu d’un gran roquissar on s’identifiquen un conjunt de murs i enderrocs de construccions d’un gran recinte dominant. Hi ha estances amb restes de murs fets amb carreus més ben treballats que la resta i en algun indret lligats amb morter de fang argilós; els murs es conserven fins a dos metres d’alçada.

Des d’aquest vilatge fortificat hi ha un control visual de la vall d’un gran abast; cap al sector del migdia s’identifica clarament el pas del Cantó i el gran assentament, també fortificat, de Santa Creu de Llacunes. Ambdós recintes justifiquen clarament la seva situació pel control precís que exercien sobre l’important camí del port del Cantó, un punt d’enllaç entre les zones altes del Pallars i de l’Alt Urgell.

L’assentament inicial d’aquest vilatge de Burg sembla força antic, i tant pels materials recollits en superfície com per les diferències constructives dels paraments es podria situar cronològicament a l’alta edat mitjana, amb una pervivència fins al seu despoblament entre els segles XIV-XV.