Territori de Bàrcino (Barcelona)

Mapa de l’estructuració del territori de la ciutat de Bàrcino a l’antiguitat tardana, amb indicació del cadastre augustal i les carrerades d’època tardana.

J.M. Palet

En època augustiana, la fundació de Barcino comportà una sèrie de canvis estructurals en el territori, dels quals destaca principalment la construcció d’una centuriació i la reorganització general de la xarxa viària del Pla. L’articulació de la ciutat amb el territori indica que aquests es planificaren conjuntament en aquest primer moment fundacional. Aquesta estructuració sembla que es manté en gran part durant el Baix...