Els planipennis: crisopes, reis de formigues i afins

Característiques del grup

Els planipennis constitueixen el grup numèricament més important de tots els neuropteroïdeus (megalòpters, rafidiòpters i planipennis); reuneix unes 6000 espècies, repartides per tot el planeta, especialment per les regions càlides. El seu aspecte és variable: alguns, de dimensions considerables, poden confondre’s amb libèl·lules, mentre que d’altres, més petits, són unicroms, verdosos o brunencs, i es paren amb les ales fent teuladeta. Allò que els caracteritza, però, és l’estructura del cap, la llargada mitjana del protòrax i l’abundant venació de les ales, tant...