La serra de Montsià

La serra de Montsià és coberta gairebé exclusivament de formacions arbustives.

Ernest Costa

La serra de Montsià (2.13), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

La serra de Montsià constitueix una entitat orogràfica molt individualitzada que ressalta fortament enmig de les planes circumdants, malgrat la modesta altitud que assoleix (la Tenda, 756 m). El rocam, integrat principalment per calcàries fissurades del Cretaci inferior, origina un relleu abrupte, sobretot al vessant litoral, on els espadats configuren una veritable...