La Vall d’Aran

Els estanhs dera Pincèla i el Coret —Collet— de Vilac. En la llunyania el massís de la Maladeta, teló de fons de moltes perspectives araneses.

Jaume Orta

La Vall d’Aran (1.2), entre els principals espais naturals dels Pirineus i Pre-pirineus.

La Vall d’Aran és situada al vessant nord dels Pirineus, pràcticament al centre geogràfic de la serralada. Estrictament no és més que la part més alta de la vall de la Garona i, malgrat el seu nom diferenciat, no hi ha cap discontinuïtat o canvi físic important a la línia fronterera franco-espanyola. Per aquests factors geogràfics, l’Aran rep, sobretot en la seva part baixa, una forta influència dels vents humits atlàntics. Així, les precipitacions són altes i, el que és més important, és reparteixen de manera força equilibrada durant tot l’any, i no es pot parlar, doncs, de cap període especialment sec. A més, les boires hi són freqüents, sobretot a les cotes mitjanes i baixes, amb la qual cosa augmenta molt considerablement el caràcter humit del clima. Aquestes particularitats climàtiques condicionen de manera decisiva la vegetació i la fauna de la Vall d’Aran, i en fan una zona absolutament singular, no pas respecte a les valls occitanes germanes però sí dins el context dels Països Catalans.

La Garona té el seu naixement. al pla de Beret, on també s’inicia el curs de la Noguera Pallaresa, per bé que els dos rius s’allunyen l’un de l’altre en direccions oposades. La vall de la Garona té tota una sèrie de valls secundàries. Al seu marge esquerre, aquestes són paral·leles i les seves capçaleres se situen en una barrera muntanyosa que separa l’Aran, pel sud, de la Ribagorça i el Pallars; és en aquesta zona on es troben els cims aranesos més característics, hi destaca per la seva altivesa i personalitat el Montardo (2826 m). Aquests relleus són formats per la mateixa gran massa de roques intrusives (granit i granodiorita) que integra també el proper massís de la Maladeta. A la meitat septentrional de la vall, les principals valls secundàries són les de Toran, Varradòs i Unhòla, les capçaleres de les quals convergeixen a la serra d’Es Armèros i les muntanyes envoltants.

El glacialisrae ha deixat una empremta molt forta, ben evident per exemple en la secció en U de moltes valls. Una mostra força clara n’és la vall de Ruda, de la qual es té una visió magnífica des de la carretera del port de la Bonaigua. Una altra manifestació és la munió d’estanys i estanyols que hom hi troba. Aquests, units als de les zones contigües de la Ribagorça i el Pallars, constitueixen els conjunts lacustres més densos i nombrosos de tots els Pirineus.

Un món atlàntic

Fageda amb avets a l’Artiga de Lin. El magnífic aspecte dels boscos aranesos adquireix una particular esplendor amb la policromia tardoral dels caducifolis.

Juan M. Borrero

La Vall d’Aran ofereix una esplèndida mostra de vegetació atlàntica que contrasta fortament amb l’aspecte molt menys exuberant, sobretot a les cotes més baixes, de les valls de la Ribagorça i del Pallars.

La vegetació potencial de l’estatge montà inferior, al Baix Aran, és la roureda humida de roure pènol (Isopyro-Quercetum roboris), bosc de plana medioeuropea molt ric, a l’estrat herbaci, amb espècies nemorals prou vistents. La roureda de roure de fulla gran (Teucrio-Quercetum petraeae), en canvi, creix normalment en els pendents més inclinats i asolellats i té preferència pels sòls àcids. A la Vall d’Aran aquests boscos són bastant rars, ja que des d’antic han estat transformats, sobretot en prats de dall. Els prats de grandalla (Malvo-Arrhenatheretum), prats farratgers molt productius, constitueixen un dels elements més característics de la vall; excepcionalment rics de geòfits (Narcissus poeticus, N. pseudonarcissus, Orchis ustulata, etc.), ofereixen a la primavera un espectacle d’una gran bellesa. A les vores dels rius, especialment al Baix Aran, es localitzen els fragments escassos de vernedes (Alno-Padion).

Les fagedes són els boscos dominants a la zona altimontana, són representades per dues comunitats: la fageda amb joliu (Scillo-Fagetum), molt rica de geòfits de floració primerenca, i la fageda amb descàmpsia flexuosa (Luzulo niveae-Fagetum), pròpia dels sòls àcids i florísticament més pobra. A la Vall d’Aran aquest tipus de comunitats són força extenses, hi destaquen, però, les magnífiques fagedes de les valls del riu Joèu (Artiga de Lin) i de Toran. En altitud, les fagedes passen progressivament a avetoses (Goodyero-Abietetum), boscos encatifats de molses i rics d’algunes orquidàcies força rares com, per exemple, la godiera (Goodyera repens). Al Mig Aran les condicions climàtiques esdevenen un xic més continentals; prenen una certa importància, especialment a les solanes, les pinedes de pi roig. De tota manera, el vessant solell, més termòfil i rocallós, és molt desforestat, hi dominen les landes silícoles i algunes boixedes.

Els boscos subalpins de pi negre, estesos sobretot per la part alta de l’Alt Aran, són bastant similars als de les valls pirinenques del vessant ibèric. En els solells, s’hi fa la pineda de pi negre amb ussona (Arctostaphylo-Pinetum uncinatae), mentre que a les obagues, molt més innivades, la pineda amb neret (Rhododendro-Pinetum uncinatae). A les parts elevades del Baix Aran i, en menor grau, del Mig Aran, el pi negre esdevé progressivament menys freqüent segons augmenta el caràcter atlàntic. En aquestes condicions, molt sovint s’hi localitzen variants de pinedes (Rhododendro-Pinetum uncinatae betulo-blechnetosum) o, també alguns bedollars subalpins, on prenen força importància els bedolls (Betula pubescens, B. pendula) i altres espècies d’afinitats atlàntiques.

L’estatge alpí, ocupat principalment pels rasos i gespes acidòfils (Caricetalia curvulae), presenta algunes àrees d’especial interès, les quals coincideixen amb zones de litologia diversa més o menys carbonàtica. D’entre totes elles, destaquen les zones de Marimanha, el tuc de Maubèrme i la tuca de Betren, totes elles riques de comunitats calcícoles: fissurícoles (Saxifragion mediae), glaerícoles (Iberidion spathulatae), de congesteres (Arabidion coerulae), i també en algunes espècies alpines molt rares als Pirineus com Potentilla brauneana i Arctostaphylos alpinus. També són d’interès altres comunitats silicícoles de distribució molt local, com per exemple les landes d’Empetrum nigrum i les comunitats fissurícoles (Androsacion vandellii).

Refugi de la fauna dels boscos d’alta muntanya

Avetosa centenària a l’obaga de la vall de Toran. La grandiositat del bosc s’amara de misteri amb la boira i el recobriment liquènic dels troncs i les branques dels avets.

Jaume Orta

D’acord amb les característiques de la cobertura vegetal aranesa, els animals forestals (de boscos humits, montans i subalpins) hi són molt ben representats. Un grup d’aus boscanes, els picots, en destaca especialment. Hi han estat trobades sis espècies: el picot verd, el picot garser gros, el colltort, el picot negre i els picots garsers mitjà i petit. Aquestes dues darreres espècies, de distribució ben poc coneguda, hi tenen el millor nucli dels Països Catalans (de fet el picot garser mitjà possiblement hi tingui l’única localitat). Ambdós picots semblen lligats a l’estatge forestal inferior, de petites rouredes i bosquets caducifolis mixtos. El picot negre, que té una població important, està per contra vinculat als boscos subalpins i altimontans. Com a altres exemples del valor faunístic dels ambients forestals aranesos, pot assenyalar-se la relativa abundància del gall fer, particularitzada aquí pel fet d’ocupar també sovint els boscos altimontans, especialment les avetoses i els boscos mixtos d’avet i faig. Encara hi és present una altra au boscana boreal molt notable, el mussol pirinenc. D’altres rapinyaires destacables són el milà reial i el milà negre, que s’alimenten principalment als fons de vall —sovint en abocadors— i a les solanes desforestades. La nidificació en una mateixa comarca dels dos milans és un fet poc freqüent als Països Catalans. Així mateix són presents l’àguila daurada, el trencalòs i, durant l’estiu i la tardor, el voltor comú. Tots tres depenen per a alimentar-se de les àrees amb vegetació baixa (prats, landes i matollars) que es troben a les cotes mitjanes i altes. La perdiu blanca, limitada a l’estatge alpí, té una població exigua, probablement afectada per la caça legal que se’n fa, prou irresponsablement, a les muntanyes franceses veïnes.

Les surgències dels Uelhs deth Joèu aboquen al nord de la carena pirinenca part de les aigües recollides al massís de la Maladeta, pròxim però situat ja al vessant meridional de la serralada.

Juan M. Borrero

Dins els mamífers mereix una atenció especial l’ós bru, el més gran dels mamífers terrestres del país, per ser la zona de l’Alt Aran/Alt Pallars la que ha proporcionat l’última dada (any 1982) de reproducció de l’espècie als Pirineus catalans. La situació actual de la població dels Pirineus centrals, que ocupava bàsicament les valls gascones veïnes a la Vall d’Aran, és molt incerta. Per a la seva protecció l’any 1987 va ser declarada una petita Reserva de Fauna Salvatge al Baix Aran, però aquesta acció és del tot insuficient ateses les necessitats espacials de l’ós.

Els ungulats són molt més diversos que a la majoria de comarques: a part el senglar, hi viuen el cabirol, el cérvol —molt menys ben establert— i l’isard. Aquest darrer té una bona densitat dins els límits de la Reserva Nacional de Caça d’Alt Pallars-Aran, però és escàs fora d’ella a causa de l’excessiva pressió cinegètica.

Entre els micromamífers cal destacar tres espècies que si bé no són exclusives de la Vall d’Aran tenen una distribució molt restringida a Catalunya i són inexistents a la resta dels Països Catalans: la musaranya de Millet (Sorex coronatus), la rata talpera (Arvicola terrestris) i el talpó pirinenc (Microtus pyrenaicus).

Dins les espècies d’amfibis i rèptils sobresurten les relacionades amb climes humits o d’alta muntanya, com el tritó pirinenc i el tritó palmat, la serp verda i groga, la sargantana vivípara, que habita a les molleres i prats humits, i la sargantana pirinenca (Lacerta monticola bonnali), molt desconeguda i que potser té categoria específica.

Encara cal destacar molt especialment un altre vertebrat, en aquest cas un peix, que torna a singularitzar aquesta vall respecte a les terres catalanes: el cavilat, peixet bentònic i d’activitat nocturna que viu en aigües netes, corrents i de poca fondària.

Estat de conservació

La major part del territori aranès es troba classificat dins de figures legals que impliquen un cert grau de protecció de la fauna. Així, la Reserva Nacional de Caça d’Alt Pallars-Aran i la Zona de Caça Controlada del Baix Aran porten una gestió programada de la caça, si més no bastant efectiva en el cas de la Reserva. Pel que fa a la protecció del territori, les capçaleres de les valls de Valarties, l’Aiguamòg i Ruda formen part de la Zona Perifèrica de Protecció del Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici, i també hi ha tres petites reserves naturals parcials. Tanmateix, el pla d’Espais d’Interès Natural ignora pràcticament tota la part central del territori aranès.

Tot i evidents problemes de furtivisme, sobretot envers el gall fer i els ungulats, i puntualment de sobrecaça, els problemes més greus de conservació es deuen a dos altres factors: l’economia turística del país i l’intens grau d’explotació forestal i hidroelèctrica. Quant al primer punt, cal destacar l’enorme importància de la pràctica de l’esquí i, per tant, del turisme d’hivern. L’abundant precipitació nival de la vall ha permès el desenvolupament d’una de les estacions d’esquí més importants dels Pirineus (Vaquèira-Beret). Aquesta estació ha esdevingut una poderosa estructura que en la seva contínua expansió amenaça de continuar alterant zones alpines i subalpines de gran interès i d’alimentar un creixement urbanístic irrespectuós amb el medi. Com a exemple recent, els anys 1990-91 es va represar el magnífic estany del Baciver per tal de proveir d’aigua l’estació hivernal. El turisme estival té un caràcter força diferent, perquè es fonamenta en les belleses naturals de la vall, i el manteniment va totalment lligat a la conservació del seu atractiu únic. Per aquest motiu en principi hauria de ser incompatible amb el desenvolupament d’activitats econòmiques massa agressives amb el paisatge. Tot i així, algunes activitats relacionades amb el turisme, com la freqüentació massiva dels paratges i especialment la il·legal circulació per fora de pistes amb motos tot terreny o vehicles 4×4 són ben negatives. L’explotació hidroelèctrica ha alterat de manera radical els conjunts lacustres (també alguns rius), tant en el seu aspecte com en les seves característiques hidrològiques i ecològiques.

L’extracció de fusta és un altre dels punts cabdals de la conservació a l’Aran. La intensa explotació realitzada fins ara ha conduït tant a la degradació del medi forestal (aclarida excessiva, obertura generalitzada de vials, erosió) com a un gran empobriment qualitatiu (des del punt de vista econòmic) dels boscos. Considerant raons de protecció de la fauna (i també dels vessants), seria recomanable una radical moderació (o fins i tot la paralització) de l’explotació forestal, i la protecció dels boscos centenaris que encara resten.

Consells per al visitant

La Vall d’Aran té accés des de la Ribagorça per la carretera N-230 (la del túnel de Viella), que arriba fins a la frontera francesa i continua ja dins França com a N-125. Pel Pallars s’arriba primer per la C-147 fins a Esterri d’Àneu i després per la C-142 o carretera del Port de la Bonaigua. Aquestes dues carreteres (N-230 i C-142) configuren de fet la xarxa bàsica de comunicacions de la vall, que es complementa amb carreteres menors i el conjunt de pistes forestals.
Aquesta regió és molt bona per a la pràctica excursionista, excepte els mesos d’important innivació. Probablement els moments d’inici i fi de l’activitat dels boscos caducifolis, amb la gemmor primaveral i la increïble policromia tardoral, són els que donen major bellesa de la vall.

Algunes carreteres que faciliten l’apropament en cotxe a diferents zones d’interès són al mateix temps itineraris aptes per a la passejada. Una d’elles puja per la vall del riu Joèu (o Artiga de Lin), situada sobre la població de les Bordes i coberta per magnífics boscos atlàntics. Vora la capçalera es localitzen els anomenats velhs deth Joèu, surgència per on apareixen aigües subterrànies provinents de l’alta vall de Benasc. La carretera finalitza en un delicat pla cobert per pastures i envoltat per boscos de faigs i avets, i que és encerclat per vigoroses muntanyes. Una altra carretera puja per Varradòs, vall que desemboca no gaire lluny de l’anterior, bé que a l’altre marge de la Garona; hom pot arribar fins a l’extensa zona de prats alpins de la seva capçalera per una pista sense asfaltar. A l’ample i magnífic pla de Beret, s’hi pot arribar també per carretera, però dissortadament és parcialment desfigurat per equipaments de l’estació hivernal de Vaquèira-Beret. D’altra banda, les valls meridionals de l’Alt Aran, dominades pels boscos de coníferes, i que en la seva part alta pertanyen ja al Parc Nacional d’Aigüestortes, tenen accés per pistes no asfaltades.