Casa de la Plaça de Dom Miquel (Vic)

Casa

L'excavació del 1983. A dalt, un aspecte dels murs descoberts durant la campanya. A baix, imatge dels treballs.

I. Ollich

L'excavació tingué lloc a l’indret on actualment hi ha el restaurant “La Taula”. La casa figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 332-M781: x 38,4 —y 42,3 (31 tdg 384423).

Pel maig del 1982 vam realitzar la primera excavació urbana al nucli antic de Vic, en avisar-nos els propietaris d’un local que en el curs de les obres de reforma havien aparegut unes arcades de mig punt i molta ceràmica de diversos tipus. L’excavació d’urgència consistí en realitzar una petita cala, de la qual distingirem tres nivells:

Nivell I: nivells superiors de reomplert, amb ceràmica vidriada marró i vidriada blava, dels segles XVI-XVII. Potència 120-130 cm.

Nivell II: 20-25 cm per sobre del paviment de pedretes. Ceràmica grisa-negra, corresponent als tipus medievals dels segles XII-XIII.

Nivell III: per sota el paviment fins arribar a la marga. Nivell de reomplert, amb barreja de ceràmica romana comú i sigil·lata. 10 cm de potència.

Després d’això es realitzà una campanya d’excavació normal a l’habitació contigua, que tingué lloc durant l’estiu del 1982 i del 1983.

L’àrea excavada comprèn 44 m2, i ja permet una anàlisi en extensió. Van aparèixer unes estructures que delimitaven habitacions d’època medieval, a jutjar per la ceràmica grisa-negra trobada in situ sobre un paviment de pedretes. La successió estratigràfica dona:

Nivell I: clavegueres i restes de construccions, per sobre de les parets inferiors. Barreja de ceràmica vidriada; segles XVIII-XVII-XVI.

Nivell II: nivell d’habitació medieval; segles XV al XII.

Nivell III: fonaments de la casa, amb grans carreus que semblen d’aparell romà. Caldrà comprovar aquest punt en excavacions a zones veïnes.

Bibliografia

  • Imma Ollich: Dos exemples d’arqueologia medieval al nucli urbà de Vic: la casa de la Plaça de Dom Miquel i la necròpolis del Cloquer, XI Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular (Vic 1982), “Ausa”, X, Vic 1983, pàgs. 375-385.
  • Imma Ollich: Excavació d’urgència a la Plaça de Dom Miquel, Vic (Osona), Memòria inèdita presentada al Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  • I. Ollich i M.D. Molas: Memòria de les excavacions arqueològiques a la ciutat de Vic (Osona), durant 1982 i 1983 (Temple Romà, Restaurant “La Taula”), Memòria inèdita presentada al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.