Necròpoli del Cloquer (Vic)

Necròpoli

Un detall de les sepultures al moment d’haver estat descoberts els primers esquelets el maig de 1982.

I. Ollich

Vista de conjunt de l’indret en el qual es dugué a terme la campanya arqueològica.

I. Ollich

També a mitjan maig del 1982, en les obres de nova pavimentació del carrer del Cloquer aparegueren ossos humans que motivaren una excavació d’urgència, atesa la situació del carrer al costat de la catedral de Vic. En una àrea de 12 m2, i malgrat el mal estat de conservació, vam localitzar nou tombes, algunes d’elles excavades a la roca, de tipus antropomorf. Podem diferenciar-ne dos nivells: el superior (nivell I), format per tombes amb la capçalera de pedres en semicercle, que aprofiten les lloses de coberta de les tombes inferiors com a base. Aquest nivell està molt destruït, amb una possible datació del final del segle X o començament de l’XI, època de construcció de la catedral romànica del bisbe Oliba (consagrada el 1038).

El nivell inferior (nivell II) correspon a tombes excavades a la roca margosa, de tipus antropomorf, i amb unes característiques comunes d’irregularitat i asimetria. Llur possible datació aniria vers finals del segle IX, essent contemporànies a la catedral del bisbe Gotmar (886-889). En tots dos nivells es tractava de tombes d’adults, que contenien uns esquelets en molt mal estat de conservació i parcialment destruïts per anteriors obres del carrer.

Bibliografia

  • I. Ollich: Dos exemples d’arqueologia medieval al nucli urbà de Vic: la casa de la Plaça Dom Miquel i la necròpolis del Cloquer, XI Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular (Vic 1982), “Ausa”, X, Vic 1983, pàgs. 375-385.
  • I. Ollich: Excavació d’urgència al Carrer del Cloquer, Vic (Osona), Memòria inèdita presentada al Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.