Sant Pere del Castell de Sentfores (Vic)

Aquesta església es trobava dins el clos del castell de Sentfores. Encara que fos una capella castellera, tingué funcions de sufragània. L’església és documentada l’any 1151 en l’acta de consagració de l’església de Sant Martí de Sentfores, en el moment en què el bisbe Pere de Redorta uní a la parroquial de Sant Martí les sufragànies de Sant Pere de Sentfores i de Santa Cecília, tal com tenia en temps antic. No sabem quan es produí la desaparició del culte a l’església de Sant Pere, únicament que el 1687 quan el bisbe Antoni Pasqual visità l’església parroquial ja no esmenta l’església castellera de Sentfores. Actualment només queden uns pocs murs, i encara ben poc expressius, del que fou el castell; és possible que algun d’ells correspongui a l’església.