Sant Joan de Riuprimer o del Galí (Vic)

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Sentfores, bé que dintre el terme parroquial de Santa Eulàlia de Riuprimer. Fou sempre una sufragània de la parròquia de Santa Eulàlia. L’església apareix documentada l’any 1003 i el 1161 consta com a parròquia, si bé era únicament sufragània, ja que, com a parròquia, no figura en cap llista ni tan sols en una d’una vintena d’anys anterior. En les visites pastorals que l’any 1687 feu el bisbe Pasqual, consta que Sant Joan de Riuprimer o del Galí era sufragània de Santa Eulàlia de Riuprimer segons ja manifestava una notícia del 1357. La vinculació d’aquesta església a Santa Eulàlia ja es troba l’any 1036, quan es fa esment d’una peça de terra que estava situada a la parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer, prop de la de Sant Joan. L’edifici antic sofrí moltes refeccions durant el segle XVII, les quals han fet desaparèixer la primitiva estructura romànica, de la qual només guarda la disposició i l’orientació.