Castell de l’Espluga de Lavansa (Lavansa i Fórnols)

El poble de l’Espluga de Lavansa, lloc actualment abandonat del tot, és escassament documentat.

En el document de l’acta de consagració de la Seu d’Urgell apareix el topònim Spelunka com a parròquia de la vall de Lavansa. En un document del 1082, en el testament d’Arnau, fill de Mir, s’esmenta com a deixa un alou de Espulga, que cal identificar com l’Espluga.

El castell de l’Espluga no és documentat fins al principi del segle XIV. L’any 1313 Ot de Montcada, com a tutor de Pere Galceran de Pinós, reclamava al comte d’Urgell la potestat sobre una sèrie de castells i llocs de la vall de Lavansa, entre els quals és inclòs el “castro et villa d’Espluga de Lavança”. Aquest castell formava part de la llista de llocs i castells venuts l’any 1371 per Pere Galceran de Pinós al capítol d’Urgell. No sabem que en quedin restes identificables.