Els Torras de Granollers

La família Torras.

El cognom Torras es troba vinculat a la indústria tèxtil de Granollers des de la primera meitat del segle XIX. Una ciutat amb poca aigua i evidentment sense cap possibilitat d’energia hidràulica, que incorporarà les màquines de vapor i sobre elles bastirà la seva indústria.

El 1842 trobem un teixidor de cotó, Josep Torras, i el 1850 un Pau Torras. Aquest darrer té 17 telers manuals i 24 obrers. El 1862 trobem a Francesc Torras, que té una fàbrica de filats i teixits de cotó amb 1.400 pues de filar, 36 telers mecànics, 62 obrers i una inversió de 136.000 rals —6...