La sandra o lucioperca

Sander lucioperca (nc.)

La gran voracitat del lucioperca o sandra el converteix en una amenaça per a la ictiofauna autòctona.

Enric Aparicio.

El lucioperca o sandra (Sander lucioperca) és una espècie introduïda de mida notable, que pot arribar a fer més d’1 m de longitud i 15 kg de pes. Té el cos i el cap allargats, amb una gran boca en posició terminal i molt ben armada amb diverses fileres de dents, de les quals sobresurten unes dents canines molt desenvolupades, tant a la mandíbula superior com a la inferior. Té dues aletes dorsals separades per un espai, l’anterior amb radis espinosos i la posterior...