Colomer d’en Ruf (Anserall)

Situació

Aspecte que oferia aquest antic colomer a la primeria dels anys noranta.

ECSA - A. Villaró

Les restes d’aquest colomer es troben damunt d’Ars, entre el poble i les restes del castell, dominant el torrent.

Mapa: 34-10(215). Situació: 31TCH682006.

A llevant del poble d’Ars surt el camí que mena cap al peu de turó del castell. Un cop travessat el torrent, les runes del colomer són a la dreta.

Història

No tenim notícies històriques sobre aquesta construcció. Cap element conservat de l’estructura no en fa suposar la funció com a colomer, únicament atribuïble per la tradició oral, que des de sempre ha relacionat l’estructura —encara no fa gaires anys en bona part dels murs dempeus— amb el castell proper.

Colomer

Aspecte que oferia aquest antic colomer l’any 1967.

J. Tous

Ben minses són les restes d’aquest colomer. Hi ha fragments dels murs nord, est i oest, de no més d’l,5 m d’alçada al punt més alt. L’aparell, molt senzill, és format per carreus pissarrosos, molt desiguals, units amb terra en filades irregulars. A terra hi ha tres carreus ben treballats i fins i tot polits, molt grossos, que tal vegada formaven part de la llinda. Per les característiques de l’edifici sembla que es tracta d’una construcció bastida en època medieval.