Construccions properes al mas Coromines (Viver i Serrateix)

Situació

Vista de la roca, actualment esberlada, amb diversos forats i un solc per a la teulada.

J. Bolòs

En una roca que hi ha a llevant del mas Coromines, hom veu una sèrie de forats que devien servir per a aguantar les bigues de la coberta d’una construcció, molt probablement medieval. Aquestes construccions figuren situades en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 331-M781: × 03,6 —y 43,1 (31 TDG 036431).

Anant per la carretera de Navars a Viver, en passar pel costat del mas Coromines —que queda a mà esquerra—, veiem, a mà dreta, a uns 50 m, una roca força gran, mig coberta per les heures i situada al costat d’uns camps.

Construccions

Aquesta roca fou esberlada modernament. Tot i això, hom hi pot veure encara uns quants forats horitzontals vells, especialment a la banda de la penya girada cap als camps. En l’actualitat, se’n veuen tres amb facilitat, gairebé de secció quadrada, amb unes mides de 25 per 25 cm o de 30 per 30 cm, distant entre ells 140 i 120 cm. Uns 30 cm per damunt d’aquest rengle de forats, la roca presenta un encaix longitudinal per a la coberta.