Convent de la Mercè (Girona)

Just fundat l’orde de la Mercè i abans d’obtenir l’aprovació canònica del papa, s’obrí el convent de Girona vers el 1222. Ferrer Portel i la seva muller Escalona feren donació dels seus béns a fi d’afavorir l’erecció de la casa dels mercedaris. Des del primer moment, foren diverses les donacions que s’atribuïren al nou establiment: Guillem de Bas donà una mitgera de blat anual. També Pere de Roca donà cabals per a la redempció de captius a mans d’Arnau d’Hostoles, prior a Girona del convent de la Mercè.