Sant Fruitós (Terrassa)

Era la capella del castell de Terrassa, tal com consta en un document de l’any 1303, que parla de la “capella sancti Fructuosi constructa in villa Palatí Terracie”. El primer esment documental de què tenim constància és de gairebé un segle abans, concretament de l’any 1206 i la seva condició parroquial es troba testimoniada el 1243.

Al començament del segle XIV estava tan malmesa que amenaçava ruïna tal com llegim en un document de l’any 1333: “ipsa capella per nimia vetustate minatur ruine”. De tota manera subsistí fins a la darreria del segle XVI.