Els agaricals

Aquest ordre, amb uns 230 gèneres i més de 4000 espècies, comprèn la majoria dels bolets carnosos. Els carpòfors, en general de vida curta, putrescibles, tenen gairebé sempre un peu central i un barret que porta a sota un himenòfor format per làmines. La carn no presenta esferòcits ni és friable (fràgil i granelluda). El desenvolupament és típicament hemiangiocàrpic, però també pot ésser pseudoangiocàrpic o gimnocàrpic. Els primordis maduren com un tot, i no poden englobar els obstacles. Hi pot haver un vel universal i/o un vel secundari, que poden formar després volva, anell o cortina. A l’himeni hi pot haver cistidis de tipus diversos.