Jaciment de Ribesalbes (Plana Baixa)

Aquest jaciment es troba prop de Castelló, en estrats datats de l’Aquitanià. La conca, situada uns 40 km a l’W de Castelló, té forma allargada, acaba cap al N en tres branques i s’estén des de la localitat de Ribesalbes fins a Rubiols (a Aragó); el jaciment se situa a la sortida del poble després de travessar el riu Mijares i consta de dos trams: l’inferior, argilós i amb aparició freqüent de guixos, i el superior, compost per margues de tons clars, taulajades i amb una olor fètida a la percussió, tram en el qual s’han trobat les restes fòssils. Les margues clares taulajades presenten impregnació bituminosa, i se n’han explotat, a partir del 1892, les capes més riques per a l’obtenció d’hidrocarburs.

La vegetació trobada en aquest jaciment és formada per unes quantes espècies poc representatives; és una flora que no encaixa bé en l’antiguitat que hom li ha assignat, ja que les seves formes són de tipus més modern que les que s’han trobat en el Miocè inferior. En aquesta associació no apareixen lauràcies, tan abundants en els jaciments oligocens; les espècies Acer trilobatum, Alnus keferteinii i Quercus ilex apareixen en aquesta àrea en el Miocè superior. Typha latissima i Taxodium distichum miocenicum són vegetals característics de vores de llacunes que indiquen l’existència de llocs pantanosos. Són freqüents les coníferes, amb dues espècies del gènere Sequoia, que assenyalen altures inferiors als 900 m i un clima temperat amb una humitat constant, encara que poden suportar sequeres de fins a dos mesos i temperatures inferiors a 0°C. La flora trobada pot suggerir, malgrat la dificultat de treure conclusions a partir de la presència de només 13 espècies, l’existència d’un clima de tipus temperat càlid semblant als del tipus mediterrani actual, de característiques similars a les que s’aprecien en el trànsit del Miocè mitjà al superior. La vegetació es devia estendre prop d’una zona pantanosa i a les zones muntanyoses properes.

A continuació, la llista presenta els cormòfits fòssils miocens del jaciment de Ribesalbes (Plana Baixa), amb dades elaborades per l’autor, a partir de fonts diverses.

Jaciment de Ribesalbes (Plana Baixa)
GIMNOSPERMES Glyptostrobus europaeusPinus pinasterSequoia couttsiaeS. langsdorfiiTaxodium distichum miocenicum
ANGIOSPERMES MONOCOTILEDÒNIES PoacitesTypha latissima
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Acer trilobatumAlnus kefersteiniiHakea plurinerviaOstrya atlantidisPrunus preaviumQuercus ilex