Jaciments de la Cerdanya

En els grans llacs miocens de la Cerdanya es desenvoluparen fitocenosis característiques, amb una gran diversitat funcional i qualitativa. Entre les plantes de vida aquàtica, devia viure-hi la castanya d’aigua (Trapa) que veiem a la fotografia (× 1, 3), procedent del Torrent del Pi, que acompanyava altres gèneres típicament aquàtics i també encara alguns de representats a l’actualitat, com ara Potamogeton i Salvinia.

Jordi Vidal / MIPS.

Els importants jaciments de vegetals fòssils de la Cerdanya són coneguts des de temps antic. La darrera revisió sistemàtica de la flora que es troba a la conca assenyala l’existència de 118 espècies, després d’haver-ne eliminat les formes dubtoses i d’haver-ne agrupat d’altres de molt afins; hi ha 35 espècies que són totalment noves per a aquesta depressió. Els principals jaciments es localitzen a la rodalia de Bellver, però les plantes fòssils es poden trobar en nombrosos punts de la Cerdanya; les principals localitats són: coll de Saig, torrent de Talló i Vilella, Bellver, Alp, Santa Eugènia, Bades, el Pedró, Prats, Sanavastre, etc.

L’antiga conca lacustre terciària que actualment constitueix la depressió de la Cerdanya es va anar omplint amb dipòsits al llarg del Miocè superior i el Pliocè, que van acabar de reblir completament el llac originat per causes tectòniques. A la conca trobem els següents nivells, des dels trams inferiors als superiors: les margues i els lignits amb restes de mamífers (Mastodon angustidens i Deinotherium bavaricum), que no afloren a la superfície però l’existència dels quals s’ha comprovat en les perforacions mineres que s’han dut a terme en aquesta zona; les margues i els lignits amb restes d’Hipparion gracile i Deinotherium giganteum i margues grogues sabuloses, localment amb alguns bancs de conglomerats que afloren àmpliament per la cubeta, en les quals apareixen els vegetals fòssils i que s’han datat com del Pontià i tenen una espessor que varia entre 8 i 100 m; argiles rutilants que contenen cantells angulosos, amb una potència de més de 100 m i sobre les quals es troben conglomerats amb una espessor de 10 m; aquests dipòsits han estat atribuïts al Pliocè.

Els arbres caducifolis dominaren els boscos dels turons i els vessants muntanyosos durant els períodes temperats del Miocè. Zelkova ungeri (× 1, 5) ha estat trobada a diversos jaciments d’aquell període al nostre país, entre els quals els de la Cerdanya (d’on procedeix l’exemplar de la fotografia) i els de la Seu d’Urgell.

Jordi Vidal / MGB.

Per a l’estudi de la flora de la Cerdanya calgué revisar més de 2000 exemplars fòssils procedents de diversos jaciments i pertanyents a diferents col·leccions. Els jaciments de plantes fòssils de la Cerdanya són molt nombrosos; aquí només n’esmentem els que han proporcionat més espècies i el nombre d’exemplars estudiats dels quals ultrapassa el centenar.

Durant el Vallesià la zona lacustre de la Cerdanya es trobava voltada d’una vegetació molt rica. Les aigües del llac eren poblades per plantes adaptades a viure en el medi aquàtic, com ara: Potamogeton bruckmanni, Potamogeton cf. orbiculare, Salvinia reussii, Trapa ceretana, etc. Les ribes del llac i les zones pantanoses pròximes devien trobar-se cobertes per vegetals que necessiten sòls rics en aigua: joncs, canyissars, bogues, cues de cavall, salzes, pollancres, verns, etc. (Alnus, Equisetum, Juncus cf. scheuchzeri, Osmunda strozii, Phragmites oeningensis, Populus, Salix, Taxodium dubium, Typha latissima, etc.). Les valls, les planes i els vessants baixos muntanyosos de la rodalia devien ser ocupats per boscos frondosos on abundanven els roures, els castanyers, les nogueres, els faigs, els aurons, etc., dels quals s’han recollit una gran quantitat de restes (Quercus hispanica, Fagus pliocenica, Fagus pristina, Castanea paleopumilia, Acer magnini, Acer trilobatum, Jaglans acuminata, etc.). Als llocs arrecerats, humits i ombrívols es devien trobar les lauràcies, en franc retrocés, fins que van quedar com a relictes de les flores anteriors, i juntament amb elles, hi devia haver algunes formes càlides i que requerien humitat ambiental (Laurus, Persea princeps, P. braunii, Cinnamomun polymorphum, etc.). A les zones seques i assolellades dels vessants i les valls allunyades del llac i orientades cap a migjorn apareixien els vegetals que suportaven millor les sequeres, entre ells les lleguminoses, que romanen també com a restes de la vegetació d’èpoques anteriors en retrocés evident (Cassia ambigua, Cassia berenices, Podogonium lyellianum, Gleditschia, Leguminosites, Mimosites, etc.). Als cims muntanyosos devien viure les espècies adaptades a les altituds elevades, tals com els avets, els cedres i els pins (Abies saportana, Cedrus, Juniperus drupacea, Pinus laricio, etc.), dels quals s’han trobat restes abundants.

Les muntanyes dels voltants de les zones lacustres de la Cerdanya foren colonitzades per boscos d’arbres caducifolis, com ara roures (Quercus hispanica, × 2, 5), a l’esquerra, i faigs (Fagus pristina, × 1, 8), a la dreta. Tot fa pensar que cap al final del Miocè les temperatures s’havien anat fent més fredes, refredament que va continuar al llarg del Pliocè.

Jordi Vidal / MGB.

De l’estudi de les fitoassociacions que s’han trobat es desprèn que les temperatures mitjanes devien situar-se a la ratlla dels 16°C, amb un grau d’humitat mitjà que augmentava a prop del llac i disminuïa lluny de les aigües. Els jaciments tenen una antiguitat atribuïda al Vallesià mitjà o superior. A partir de la selva subtropical inicial, la vegetació evoluciona, a mesura que disminueixen les temperatures, per a esdevenir un bosc de tipus temperat, tot substituint les formes càlides per espècies caducifòlies.

A continuació, la llista presenta els cormòfits fòssils miocens dels jaciments de la Cerdanya, trobats a coll de Saig, al Torrent de Talló i Vilella, a can Pilbre, a Bellver, a Alp, en un enclau situat entre Puigcerdà i la Seu d’Urgell, a Santa Eugènia, a Bades i al Padró, amb dades elaborades per l’autor, a partir de fonts diverses.

Jaciment de Coll de Saig
PTERIDÒFITS Equisetum, Pteridium oeningensis, Salvinia reussii
GIMNOSPERMES Abies saportana, Callitris brogniartii, Glyptostrobus europaeus, Juniperus drupacea, Pinus
ANGIOSPERMES MONOCOTILEDÒNIES Cyperites, Phragmites oeningensis, Poacites, Smilax obtusangula, Typha latissima, Typha
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Acer magnini, A. trilobatumAcer, Alnus kefersteinii, A. occidentalis, A. rotundata, Andromeda protogaeaCassia berenicesCastanea paleopumiiiaCelastrusCinnamomum polymorphumCinnamomum, Crataegus oxycanthoides, CrataegusFagus pliocenica var. ceretanaFagus, FraxinusGleditschia, I lex ciclophyllaJuglans acuminata, Juglans, LaurusLeguminositesMyrica, Parrotia, Populus tremula, Populus, Pterocarya castaneaefoiiaQuercus drymejaQuercus drymejaQ. weberi, Sapindus undulatus, Tilia expansaT. vidali, Trapa ceretana, UlmusZelkova crenata
Jaciment de Can Pilbre
PTERIDÒFITS Lygodium graudini, Osmunda strozii
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Acer, Fagus pliocenica var. ceretana, Fraxinus gracilis, F. praedicta, Ulmus, Zelkova unger
Jaciment del Torrent de Talló i Vilella
PTERIDÒFITS Pteridium oeningensis
GIMNOSPERMES Cedrus, Pinus laricio, Pinus, Sequoia langsdorfii, Taxodium dubium
ANGIOSPERMES MONOCOTILEDÒNIES Juncus scheuchzerichavannesi, Poacites, Potamogeton bruckmanni, P. eseri, P. orbiculare, Smilax baltica, S. obtusangula
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Acer brachyphyllum, A. magnini, A. rubrum, A. trilobatum, Acer, Alnus gracilis, A. kefersteinii, A. occidentalis, A. prisca, Banksia deikeana, Berchemia multinervis, Betula prisca, B. speciosa, Carpinus grandis, C. neilreichii, C. pyramidalis, Ceratophyllum schrotzburgense, Crataegus, Diospyros brachysepala, D. anceps, Fagus castaneaefoiia, F. pliocenica var ceretana, F. pristina, Fagus, Ficus braunii, Fraxinus praedicta, Fraxinus, Juglans acuminata, J. vetusta, Juglans, Laurus, Ostrya oeningensis, Platanus, Populus tremula, Populus, Pterocarya castaneaefoiia, Quercus denticulata, Q. drymeja, Q. hispanica, Quercus, Rosa, Salix, Trapa, Zelkova acuminata, Z. crenata, Z. ungeri
Jaciment de Prats
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Alnus, Cinnamomum polymorphum, Fagus pliocenica var. ceretana, Leguminosites, Pterocarya castaneaefoiia
Jaciment de Bellver
GIMNOSPERMES Abies saportana, Pinus rigida, P. sylvestris, Pinus
ANGIOSPERMES MONOCOTILEDÒNIES Potamogeton orbiculare, Typha latissima
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Acer pseudocreticum, A. trilobatum, Alnus kefersteinii, A. occidentalis, Banksia deikeana, Berchemia multinervis, Betula speciosa, Buxus sempervirens, Carpinus grandis, C. pyramidalis, Cassia berenices, Castanea atavia, Cornus rhamnifolia, Fagus castaneaefoiia, F. pliocenica var. ceretana, F. pristina, Fagus, Fraxinus gracilis, F. praedicta, Ilex cyclophylla, Juglans acuminata, Myrica vindobonensis, Persea braunii, P. princeps, Platanus aceroides, Platanus, Quercus hispanica, Q. weberi, Rosa, Salix lavateri, Tilia expansa, T. vidali, Trapa ceretana, Ulmus longifolia, Zelkova crenata, Z. ungeri
Jaciment d'Alp
GIMNOSPERMES Juniperus drupacea
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Acer magnini, A. trilobatum, Acer, Alnus occidentalis, Cassia ambigua, Castanea paleopumiiia, Diospyros brachysepala, Juglans acuminata, Mimosites, Myrica, Populus, Trapa ceretana
Jaciment situat entre Puigcerdà i la Seu d'Urgell
GIMNOSPERMES Abies saportana
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Alnus occidentalis, Buxus sempervirens, Fagus pliocenica var. ceretana
Jaciment de Santa Eugènia
GIMNOSPERMES Abies saportana, Juniperus drupacea, Pinus
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Acer magnini, A. trilobatum, Populus tremula, Populus, Quercus hispanica, Q. palaeocerris, Quercus, Salix, Zelkova crenata, Z. ungeri
Jaciment de Bades
GIMNOSPERMES Abies saportana, Pinus
ANGIOSPERMES MONOCOTILEDÒNIES Cyperites, Poacites
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Acer pseudocreticum, Carpinus grandis, C. pyramidalis, Cassia berenices, Fagus castaneaefolia, F. pliocenica var. ceretana, Fraxinus praedicta, Fraxinus, Juglans vetusta, Persea braunii, Quercus drymeja, Q. hispanica, Q. mediterranea, Q. weberi, Quercus, Salix, Zelkova crenata
Jaciment de Padró
ANGIOSPERMES MONOCOTILEDÒNIES Potamogeton orbiculare
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Acer magnini, Alnus kefersteinii, A. occidentalis, Carpinus grandis, C. pyramidalis, Fagus castaneaefolia, F. pliocenica var. ceretana, Quercus hispanica, Zelkova crenata, Z. ungeri