Castell de Gironella (el Pont de Suert)

L’actual masia de Gironella —que en temps antics constituí un poble— és situada a la confluència dels barrancs de Peranera i de Viu. Després de les primeres referències dels anys 956 i 959 relatives a l’adquisició per part del monestir de Santa Maria de Lavaix de la Pennella Girundella, l’any 1002 ja és esmentat el castrum Gerundellam; aquest document explica com aquest castell havia estat sostret al monestir de Lavaix per Ató Mir (potser fill de l’abat Miró) i el seu fidel Quint. Al segle XI el castell de Gironella és citat com a límit territorial del pagus d’Esterri.

Aquesta fortalesa donà origen a un llinatge homònim, que en foren els castlans. Vers l’inici del segle XII, el cavaller Arnau de Gironella féu testament dels seus béns i deixà a la seva muller i llurs fills els alous que tenia a Gironella, Adons i Miralles; sembla que aquesta família de castlans estava emparentada amb els de Castellars, puix que Letgarda de Sas heretà abans del 1129 unes vinyes que tenia Arnau Baró de Castellars al castell de Gironella, al lloc dit Salines. Arnau de Gironella és documentat a la segona meitat del segle XII amb relació als barons d’Erill; fins i tot l’any 1173 és consignat que era miles de Ramon Pere d’Erill. Hom creu que els cognomenats marquesos de Gironella a l’època moderna serien una branca dels Erill i agafaren el nom d’aquest indret. Malgrat tot no s’ha trobat cap vestigi de l’antiga fortificació.