Església de Sueix (el Pont de Suert)

L’antic poble medieval de Sueix és situat a l’indret dit avui dia les Dues Roques, a l’extrem occidental de l’altiplà de Gotarta, al S del barranc de l’Oratori o de Font-vella. El lloc de Sueix —que fou en origen una vil·la rural pertanyent al castell de Suert— és documentat des de mitjan segle X, en concret l’any 956, quan el prevere Quint, amb motiu de la seva professió al cenobi de Santa Maria de Lavaix, li féu donació d’una vinya situada in villa Soxi. Amb el transcurs del temps, l’esmentat monestir adquirí la total propietat del vilatge de Sueix.

Recentment, una prospecció arqueològica a l’antic vilatge de Sueix ha posat al descobert restes de les edificacions que formaven el poblat, i també de la seva església, de la qual no ha pervingut fins ara cap referència documental i de la qual hom desconeix el titular. Es tracta d’un petit temple d’una sola nau amb un absis semicircular orientat a llevant. Encara avui dia es pot distingir la porta d’accés, situada al mur de migdia. Els murs perimetrals, en alguns trams, es conserven fins a una alçada d’uns 2 m, colgats, interiorment, per l’enderroc de l’edifici. A la banda exterior dels murs es pot apreciar que el seu parament és fet de petits carreus ben treballats i units amb argamassa de bona qualitat.

El vilatge medieval de Sueix degué ésser abandonat a la darreria de l’edat mitjana.