Sant Andreu de la Parròquia d’Hortó (Ribera d’Urgellet)

Les primeres notícies conegudes del lloc d’Hortó són dels anys 1030 i 1066, on Ortone o Ortes apareix com a límit d’alous situats a la vila d’Eres i a Sant Tirs.

En el testament de Guillem Bernat, del 1116, consta un llegat de tres mancusos per a l’església de Sant Andreu de Laortó, que segles després, apareix en la relació de les esglésies del bisbat d’Urgell visitades per manament de l’arquebisbe de Tarragona els anys 1312 i 1314. En el cens de 1365-70 la parròquia de Laurtó hi consta amb 15 focs eclesiàstics. En el Spill… del vescomtat de Castellbò, redactat l’any 1519, el lloc de la Parròquia d’Hortó consta dins del quarter primer del vescomtat, i s’especifica que és del capítol i que el vescomte tan sols hi té la salvaguarda. Al segle XIX el lloc encara era del capítol de la Seu d’Urgell.

Sembla que la primitiva parròquia de Sant Andreu d’Hortó era situada en l’indret on encara se’n poden veure els vestigis. Posteriorment es traslladà a l’actual emplaçament, on fou bastit un nou edifici dedicat també a sant Andreu.