Sant Andreu de la Parròquia d’Hortó (Ribera d’Urgellet)

Les primeres notícies conegudes del lloc d’Hortó són dels anys 1030 i 1066, on Ortone o Ortes apareix com a límit d’alous situats a la vila d’Eres i a Sant Tirs.

En el testament de Guillem Bernat, del 1116, consta un llegat de tres mancusos per a l’església de Sant Andreu de Laortó, que segles després, apareix en la relació de les esglésies del bisbat d’Urgell visitades per manament de l’arquebisbe de Tarragona els anys 1312 i 1314. En el cens de 1365-70 la parròquia de Laurtó hi consta amb 15 focs eclesiàstics. En el Spill… del vescomtat de Castellbò, redactat l’any 1519, el lloc de la...