Santa Maria de Malencosa (Aguilar de Segarra)

Situada dins l’antic terme del castell de Castellar, al lloc de Malencosa. Abans del 1154 tenia categoria de parròquia, que perdé posteriorment. Estigué sota el domini dels senyors de Castellar; després passà al monestir de Sant Benet de Bages. El lloc de Malencosa és documentat des del 1051, i l’església apareix citada el 1053. Al seu entorn es formà una sagrera que es documenta el 1201. L’església era domini dels senyors de Castellar; un d’ells, Sendred Company, el 1078 donà al monestir de Sant Benet de Bages l’església de Santa Maria de Malencosa. És possible que aquesta donació no comprengués l’església o només una part, ja que no figura en la butlla que el 1196 concedí el papa Celestí III al monestir de Sant Benet confirmant tots els béns. Més tard, el 1222, un altre senyor del castell. Guillem de Castellar, donà al monestir l’església i el lloc de Santa Maria de Malencosa en franc alou. Per tant, si és que el 1078 no passà l’església a domini de Sant Benet, hi degué passar en aquesta segona donació. Actualment no sabem on es trobaven ni l’església ni el lloc, però per les afrontacions ha de correspondre a l’antic terme del castell de Castellar, sense que pugui ésser identificada amb Santa Maria de les Coromines.