Sant Climent de la Selva (Navès)

L’església de la Selva es troba a 1059 m d’altitud, al peu de les Cavallanques de Busa. És una de les parròquies que consten (“illa Silva”) a l’acta de consagració de l’església de la Seu d’Urgell. Consta també al capbreu de parròquies de la vall de Lord del 948. L’any 1044 reapareix (“parrochia de ipsa Silva”) en un document que dóna els límits de Sant Martí de Tarascó. El 16 de setembre de 1088 el comte d’Urgell i la seva muller donaren a Santa Maria de Solsona sis esglésies de la vall de Lord, una de les quals era la parroquial de la Selva. Per aquest document sabem que ja aleshores n’era...