Sant Romà de Sant Romà d’Abella (Isona)

No ens han pervingut notícies d’aquesta església, que degué tenir el seu origen en època medieval. Tradicionalment fou sufragània de Sant Esteve d’Abella fins que l’any 1904 fou erigida en parròquia independent.