Resposta sexual humana

L’ésser humà està conformat biològicament per a respondre davant de determinats estímuls, que es poden catalogar genèricament com a eròtics, per mitjà d’una sèrie de reaccions característiques que, en conjunt, constitueixen l’anomenada resposta sexual. A diferència d’allò que s’esdevé en els animals, que només responen sexualment davant d’estímuls molt concrets segons cada espècie, l’ésser humà és susceptible, en termes generals, a nombrosos i diferents factors capaços de desencadenar una resposta sexual. I un cop aquesta s’ha posat en marxa, si l’estimulació eròtica es manté, sol seguir unes pautes ben definides que constitueixen l’anomenada resposta sexual humana.

En realitat, la resposta sexual humana pot ésser molt variada, adoptant diferents formes segons cada cas i també segons cada ocasió, ja que en el seu desenvolupament no intervenen només mecanismes biològics, que són pràcticament semblants en tothom, sinó nombrosos factors psíquics i emocionals, amb característiques particulars en cada cas individual. Tanmateix, hi ha determinades pautes de la resposta sexual que, en condicions normals, es desenvolupen de la mateixa manera en tots els individus.

La principal variació té lloc en relació als estímuls capaços de desencadenar i mantenir la resposta sexual, ja que en llur percepció i identificació com a estímuls eròtics intervenen fonamentalment els condicionaments psíquics, emocionals i educatius de cada persona. Per això la consideració d’un determinat estímul com a eròtic depèn de factors eminentment subjectius, condicionats bàsicament pel psiquisme particular i per l’entorn cultural de cada individu. En canvi, la resposta sexual derivada d’una estimulació eròtica subjectiva, en si mateixa, atès que està condicionada bàsicament per mecanismes biològics, es desenvolupa de manera més o menys uniforme en tots els individus i presenta una sèrie d’etapes o fases característiques. Per això, se’n poden descriure els paràmetres normals i els fonaments biològics que la sustenten, des d’un punt de vista eminentment objectiu.