Les grans colònies industrials

Les colònies

El predomini de les “colònies” és el tret destacat del paisatge industrial català (Nadal, J., “La formació de la indústria moderna” dins Catalunya, la fàbrica d’Espanya).

L’expressió “colònia” és del legislador espanyol, quan el 1855 promulga una llei sobre l’establiment del que anomena colònies agrícoles. Es tracta de fomentar l’agricultura i uns centres de producció agrícola. L’estat atorgarà uns beneficis fiscals als seus propietaris i alguns beneficis personals als seus treballadors —especialment l’exempció de fet del servei militar. Una colònia, per definició, és una...