Banc de la Propietat (1881)

La constitució

La societat es constituí a Barcelona el 28 de desembre de 1881. A l’escriptura es justifica la seva creació pel fet que “entre el gran número de sociedades que desde algún tiempo a esta parte se ven instalarse... ninguna ha aparecido todavía que tenga por objeto el auxilio de la propiedad, sí rústica como urbana”. Amb aquest objectiu es crea el banc, que es proposa comprar finques, fer préstecs hipotecaris i obrir comptes de dipòsit als propietaris.

El capital es fixà en 25 milions de pessetes, ampliable fins a 50 milions, si calia. S’emeteren 50 000 accions de 500...