Societat General de banca (1881-1884)

La constitució

L’escriptura de constitució de la Societat General de Banca s’atorgà el 22 de desembre de 1881, a Barcelona. L’objectiu era clarament financer i genèric, començant per “hacer toda clase de operaciones de banca con sus incidencias, abrir y obtener créditos, llevar cuentas corrientes” (art. 2 dels estatuts).

El capital de la Societat es fixà en 5 milions de pessetes, representat per 20 000 accions de 250 pessetes cadascuna. El desemborsament inicial fou del 5% del nominal o sigui de 12,50 pessetes per acció. Els fundadors eren setze, i tots subscriviren 1 250 accions.

La...