Banc de Manresa (1881)

La constitució

Títol del Banc de Manresa, 1881.

El Banc de Manresa es constituí a la mateixa ciutat de Manresa el 17 de novembre de 1881. L’objectiu social —molt genèric— destaca les operacions comercials —“girar, descontar y negociar toda clase de efectos y valores, hacer préstamos, recibir depósitos, llevar cuentas corrientes”— i les obres públiques: “obtener concesiones de obras de pública utilidad” (art. 4 dels estatuts).

El capital serà de 10 milions de pessetes, representat per 20 000 accions de 500 pessetes. El desemborsament inicial serà del 5% del nominal —25 pessetes...