Castell de Mont-ros (la Torre de Cabdella)

L’any 1064 el comte Artau I de Pallars Sobirà va cedir en penyora al comte Ramon V de Pallars Jussà “ipso castro de Torrezan, cum suis terminis et pertinenciis et cum sua kastelania et cum ipsas villas de Paduls”. Desconeixem la identitat d’aquest castell, però el cert és que posteriorment les viles de Paüls i Pobellà apareixen estretament vinculades al veí castell de Mont-ros (“ipso castro de Monterosso”), que l’any 1072 Ramon V convingué donar en alou al seu cosí Artau I i que cap al 1117 el comte Bernat Ramon I de Pallars Jussà encomanà al seu feudatari Pelet. L’any 1198 Guillem de Miralles i la seva mare Saurina cediren a l’orde de l’Hospital les possessions que tenien a la vila de Pobellà, al terme del castell de Montros i a la vila de Torreza.

En acabar la guerra del Pallars, al final del segle XV, el castell de Mont-ros passà a mans de Joan Ramon Folc iv de Cardona, el qual l’any 1488 ordenà al capità Matxicot, procurador general del comtat, que posés el seu castlà, Agustí de Planissoler, en possessió dels llocs de Pobellà i de Paüls. L’any 1605 Pere de Senaller i Casanovas comprà a Jeroni Agustí de Planissoler la castlania i la jurisdicció civil i criminal del castell de Mont-ros i dels llocs i termes de Paüls i Pobellà. L’exercici dels drets jurisdiccionals per part dels castlans de Mont-ros comportà, al segle xvii, algun conflicte amb els seus senyors eminents, els ducs de Cardona, i amb l’orde de l’Hospital —que, segons consta el 1662, els compartia amb els Cardona— però els Senaller reeixiren a mantenir-ne la titularitat fins al principi del segle XIX.