Castell de Trejuvell (les Valls d’Aguilar)

Un dels primers esments documentals del lloc de Trejuvell, grafiat amb la forma Trasiuvelli, data de l’any 1085. El castell, tanmateix, apareix documentat el 1159, en la cèlebre donació d’Ermengol VII, comte d’Urgell, al bisbe Bernat Sanç. Posteriorment, els anys 1250 o 1253, hi ha documentada l’adquisició, mitjançant permuta, per part del comte Roger IV de Foix, vescomte de Castellbò, dels drets que Bernat d’Alb tenia sobre el castell de Trejuvell. Segons el Spill del vescomtat de Castellbò, redactat a l’inici del segle XVI, el lloc de Trejuvell era inclòs en la batllia de la vall d’Aguilar del quarter de Castellbò. Actualment no s’aprecien restes de la fortificació.