Puríssima Concepció del mas del Paraire (les Valls d’Aguilar)

Situació

Vista del mur de migdia amb una finestra de doble esqueixada d’aquest malmès edifici, unit al Mas del Paraire.

Arxiu Gavín

La capella és situada al costat del Mas del Paraire, edifici que es troba sobre la carretera de Miravall, a uns 200 m de la seva cruïlla amb la carretera que va de Noves de Segre a la Guàrdia d’Ares, poc abans de la cruïlla amb la pista de Castellàs i el lloc de Nyus. (JAA)

Mapa: 34-11(253). Situació: 31TCG588865.

Història

El Mas del Paraire, esmentat en el cens del 1860, és situat al costat del riu de Castellàs, entre l’antic lloc de Nyus i el poble de Miravall. Al costat del mas hi ha les restes de l’antiga capella de Santa Maria o de la Puríssima Concepció. No s’ha trobat cap notícia ni de l’indret ni de la seva capella que permeti conèixer la seva història i possible datació. (MLIC)

Església

Les restes de la capella són, actualment, del tot cobertes d’herbes i bardisses, i només si hom coneix la seva existència pot identificar els vestigis que se n’han conservat. Es tracta de tres murs, fins a una alçada d’uns 3 m, que defineixen el sector de llevant d’un rectangle orientat en sentit E-W, i del qual manca totalment el seu sector ponentí. El tester pla del mur de llevant indica que o bé el temple tenia la capçalera occidentalitzada, o bé constava d’una aula rectangular sense capçalera diferenciada a llevant.

En el mur de migdia, prop de l’angle sud-est, hi ha una finestra de doble esqueixada, que és l’únic vestigi que permet establir una filiació alt-medieval per a l’edifici, ja que no queden traces de la porta o d’altres obertures. L’aparell, de reble als murs i carreu més ordenat als angles, tampoc no permet establir més precisions cronològiques o tipològiques. (JAA)