Les necessitats energètiques o calòriques. Concepte de caloria

Hom anomena necessitats energètiques o calòriques la quantitat de matèria apta per a sofrir combustió i que l’organisme és capaç d’incorporar diàriament a fi d’obtenir l’energia que necessita per a mantenir les seves nombroses funcions. L’organisme només pot transformar en energia algun dels nutrients, concretament els hidrats de carboni, els lípids i les proteïnes. Per això, aquests elements s’anomenen nutrients energètics o calories.

La principal característica dels nutrients energètics és que poden ésser cremats a l’interior de les cèl·lules, i així alliberen una energia calòrica fruit d’un treball mecànic i que, al seu torn, en permet d’altres, com és ara la contracció muscular o la fabricació d’una determinada substància. L’alcohol etílic que contenen les begudes alcohòliques també pot ésser cremat en el medi intracel·lular; tanmateix, no és considerat un nutrient perquè l’organisme només pot metabolitzar-lo de manera limitada, per la qual cosa hom pot dir que és un element energètic però no un nutrient, ni molt menys un aliment, com alguns, erròniament, el consideren.

Per a calcular el valor energètic dels nutrients s’utilitza clàssicament una unitat d’energia tèrmica o calòrica anomenada Caloria. Hom defineix com Caloria, Cal, quilocaloria o Kcal, la quantitat de calor necessària per a augmentar la temperatura d’l litre d’aigua destil·lada de 14,5°C a 15,5°C, a pressió constant. Una altra mesura utilitzada amb relativa freqüència és la de caloria (amb c minúscula), que equival a la mil·lèsima part d’una Caloria, és a dir, la quantitat de calor que cal aplicar a 1 ml d’aigua destil·lada per tal que augmenti la seva temperatura de 14,5°C a 15,5°C, també a pressió constant. Cal remarcar que en algunes ocasions, com ara en els envasos de certs productes alimentaris, s’utilitza erròniament el terme "calories", tot fent referència a la magnitud "quilocalories".

En els darrers anys també s’ha imposat la utilització d’una altra mesura per a establir el valor energètic dels nutrients, l’anomenat quilojoule, Kjoule, o KJ, que expressa la quantitat de treball mecànic —i no la calor— en què pot traduir-se aquest valor energètic i que equival aproximadament a 0,24 quilocalories.

Per a evitar majors complicacions, en aquest capítol utilitzarem sistemàticament el valor Kcal com a magnitud energètica.

Equivalència entre les magnituds energètiques més emprades
1 Kcal o quilocaloria = 1.000 calories
1 Kcal o quilocaloria = 4.184 Kjoule o quilojoules
1 Kjoule o quilojoule = 0,239 Kcal o quilocalories