Valor energètic dels nutrients

Hi ha diferents procediments per a calcular el valor energètic dels nutrients, és a dir, la quantitat de Kcal que és generada durant llur combustió. El mètode més senzill consisteix a mesurar la quantitat de calor que es desprèn al medi extern durant l’oxidació de cada un d’ells i, per això, s’introdueixen en un calorímetre, que és una cambra aïllada tèrmicament les parets de la qual registren canvis mínims de temperatura. Així, hom ha pogut determinar que la combustió d’1 g d’hidrats de carboni genera una quantitat de calor de 3,74 Kcal aproximadament; la d’1 g de lípids, 9,30; i la d’1 g de proteïnes, 4,2. Atès que aquestes xifres són aproximades, per tal de facilitar-ne la utilització, fa temps que es van arrodonir a 4, 9 i 4 Kcal, respectivament.

Valor energètic dels nutrients
tipus de nutrient (1 g) Kcal quilojoules
hidrats de carboni 3,74 (4) 15,65
lípids 9,30 (9) 38,9
proteïnes 4,2 (4) 17,6