Sant Sebastià de Coscollera (Vilanova de Meià)

Aquesta església no apareix fins molt tard. Mai no degué tenir funcions parroquials i depengué del priorat de Santa Maria de Meià.

La quadra de Coscollera era habitada amb anterioritat a l’any 1137, quan el lloc de Coscollera apareix documentat en un capbreu del monestir de Santa Maria de Meià amb dos focs que pagaven censos al monestir. Però, segons Roig i Jalpí, en aquesta quadra es concentrava un important nucli de població que fou destruït l’any 1395 per un exèrcit gascó enviat pel comte de Foix, i ja no es reconstruí, car el prior de Santa Maria manà aixecar una vila prop del monestir...