Sant Sebastià de Coscollera (Vilanova de Meià)

Aquesta església no apareix fins molt tard. Mai no degué tenir funcions parroquials i depengué del priorat de Santa Maria de Meià.

La quadra de Coscollera era habitada amb anterioritat a l’any 1137, quan el lloc de Coscollera apareix documentat en un capbreu del monestir de Santa Maria de Meià amb dos focs que pagaven censos al monestir. Però, segons Roig i Jalpí, en aquesta quadra es concentrava un important nucli de població que fou destruït l’any 1395 per un exèrcit gascó enviat pel comte de Foix, i ja no es reconstruí, car el prior de Santa Maria manà aixecar una vila prop del monestir. Encara que l’església de la Coscollera es considera molt antiga, no se’n té notícia fins a mitjan segle XVII, quan Roig i Jalpí fa constar que entre les esglésies dependents del priorat de Meià hi havia la de: “San Sebastián Martyr, en Coscollera”.

Actualment encara té culte i els habitants de la vall hi van una vegada a l’any a celebrar un aplec per la festa del patró de l’església.