Accidents infantils

Als països desenvolupats, els accidents constitueixen la primera causa de mortalitat en infants de més d’un any d’edat. Als Països Catalans, cada any moren per accidents uns 600 infants menors de 15 anys. És molt difícil obtenir i recopilar dades suficients sobre els accidents no mortals, però segons els estudis realitzats sobre això i tenint en compte les dades d’altres països, es calcula que els infants que requereixen assistència mèdica a causa d’accidents són uns 600.000 cada any, i que prop de 2.000 sobreviuen, però els queden lesions permanents.

Els accidents són, en general, la causa de les lesions i morts que més trasbalsen una persona o una família, ja que es presenten de manera sobtada i imprevista, i comunament afecten persones que fins aquell moment no patien cap alteració de la salut. La situació és encara més greu en cas d’accident infantil, ja que els infants tenen encara per davant l’expectativa de molts anys de vida, i l’accident els la pot fer perdre o que n’hagin d’arrossegar les seqüeles durant tota la vida. Per aquest motiu, els accidents infantils es consideren actualment un dels principals problemes sanitaris dels països desenvolupats.

Actualment hom disposa de mitjans i coneixements per a tractar adequadament la major part de les lesions causades per accidents. No obstant això, lamentablement, en alguns casos l’accident causa d’immediat lesions irreversibles, que no poden tractar-se. En qualsevol cas, l’accident i el tractament de les lesions ocasionen sempre un important impacte en el nen i la família, i els pot trastornar profundament. Per aquests motius, és preferible adoptar les mesures adequades perquè els accidents no s’arribin a produir.