Sant Climent de Vilves (Artesa de Segre)

Situació

Vista del sector nord-oest de l’església, molt modificada per refaccions tardanes.

ECSA - J.A. Adell

El temple parroquial de Sant Climent és al centre del poble de Vilves, situat a uns 5 km d’Artesa, sobre el curs del Segre i la carretera que porta a Collfred. (JAA)

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG411425.

Història

L’església de Vilves pertangué, a l’edat mitjana, al domini jurisdiccional de l’abadia de Sant Pere d’Àger, fet que resta reflectit en una butlla de l’any 1179, atorgada pel papa Alexandre III a favor de l’esmentada institució religiosa. S’hi mencionen i ratifiquen tots els béns patrimonials que posseïa el monestir d’Àger, entre els quals consta explícitament l’església de Vilves.

Cal considerar que, molt probablement, la parròquia de Vilves com la seva veïna del lloc de Collfred— formà part de les possessions del priorat canonical de Sant Miquel de Montmagastre, tot i que en el document de la seva dotació, atorgat el 1054 per Arnau Mir de Tost i la seva muller Arsenda, no hi figuri específicament. La canònica de Montmagastre, com és sabut, depenia de l’abadia d’Àger. (FFLl)

Església

Es tracta d’un edifici totalment modificat per les reformes i les addicions que n’han desfigurat l’estructura alt-medieval, avui a penes perceptible sota els arrebossats i les decoracions interiors, i els volums de les capelles i la sagristia, que n’amaguen les façanes.

Originàriament, era un edifici d’una sola nau, molt ampla, possiblement coberta ja amb la volta de canó, de perfil semicircular, com l’actual, tot i que no podem excloure que la volta sigui de rajol, com els arcs torals que la reforcen, en el qual cas substituiria el sostre original. Actualment, la nau és coronada a llevant per una testera plana, formada per un envà, darrere el qual hi ha l’absis semicircular original, avui emprat com a habitació de mals endreços. Aquest absis s’obria a la nau mitjançant un estret arc presbiteral, del qual encara es veuen alguns vestigis.

La porta actual s’obre a la façana de ponent, on possiblement hi havia la porta original, i no es conserva cap finestra visible en tot l’edifici que pugui correspondre a l’obra original, com tampoc no ho sembla el campanar d’espadanya de dos ulls que corona la façana oest.

L’aparell original, visible només a l’absis i en una part de la façana nord, és format per carreuó ben escairat però disposat en filades irregulars i poc uniformes, que, juntament amb les proporcions de la nau, posen en evidència una obra tardana, encara que poc elaborada tècnicament, possiblement construïda dins el segle XII, però ancorada en la tradició constructiva anterior. (JAA)

Bibliografia

  • Fité, 1985, pàg. 268