Tomba del Maset (Artesa de Segre)

Situació

Tomba de lloses situada en un lloc isolat prop de la finca del Maset, que recorda les tombes antropomorfes excavades a la roca.

J.l. Rodríguez

Al nord-est de la muntanya de Montmagastre, a la partida del Cirerol, prop de la finca del Maset, hi ha una tomba feta amb lloses.

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG458496.

De la carretera que va d’Artesa a Tremp surt la carretera que porta fins a les cases de Montmagastre. El Maset és a uns centenars de metres cap al nord.

Necròpoli

Aquesta tomba de la partida del Cirerol es va localitzar com a conseqüència de les prospeccions efectuades l’any 1985 per Enric Mora, Ignasi Garcés, Josep Ignasi Rodríguez i Joan-Ramon González. Bé que hi ha referències orals de la troballa d’altres enterraments i d’ossos humans arran dels anivellaments fets a la rodalia, avui solament es conserva aquesta tomba. És una sepultura feta amb lloses rectangulars i gruixudes. Té una planta trapezial, amb el cap diferenciat interiorment dins la capçalera. És orientada d’est a oest i formada per dues lloses a cada costat, una al peu i una a la capçalera. Aquesta darrera té un acurat buidat destinat a encabir el cap, amb una forma d’arc coix. El diàmetre de l’encaix per al crani és d’uns 20 cm i la seva fondària és de 25 cm. La profunditat màxima del cos de la tomba és de 34 cm.

Encara que la forma antropomorfa de l’enterrament suggereix una relativa antiguitat de la sepultura, aquesta antigor no sembla confirmada pel fet d’ésser una tomba de lloses i sobretot pel fet d’ésser tan ben acabada i per tenir l’encaix per al cap marcat sols interiorment. En principi, doncs, l’hauríem de datar al segle XII o XIII (i la podríem comparar amb una de les trobades a Sant Sebastià del Sull, Riu, 1986-87, vol. VIII, pàgs. 169-174). A l’hora de datar-la, resten, però, alguns dubtes derivats sobretot del fet de no conèixer l’existència de restes d’una església prop seu, de la qual, tenint present aquesta datació tan tardana, se n’hauria d’haver conservat poc o molt.

Bibliografia

  • Riu, 1986-87, vol. VIII, pàgs. 151-210