Sant Salvador d’Alentorn, abans Santa Maria (Artesa de Segre)

L’actual església parroquial del poble d’Alentorn, dedicada a sant Salvador, és un edifici del segle XVIII. Fou una església dependent de Sant Miquel de Montmagastre. La primera referència a l’església es troba en l’acta de dotació de la canònica de Sant Miquel de Montmagastre del 1054, atorgada per Arnau Mir de Tost, on figura entre el seu patrimoni. La primitiva advocació de l’església fou santa Maria, com es comprova en diferents testaments del segle XII. El 1104 es consigna la deixa testamentària de dos mancusos a l’església de Santa Maria d’Alentorn per part d’un tal Guillem Arnau. L’any 1152 (o 1153) Bertran d’Alentorn li féu un llegat d’unes oliveres i el 1175 Pere de Montgai li donà dos sous i als clergues de Santa Maria d’Alentorn dos sous per a misses, dotze diners com a drets funeraris i dotze més per a la redacció del testament. La parròquia d’Alentorn fou una de les esglésies que al segle XII entraren en litigi en el llarg procés que hi hagué entre l’abat d’Àger i el bisbe d’Urgell, que pretenia annexionar-se algunes esglésies de l’abadiat. Finalment restà en mans d’Àger.