Decàpodes d'interès pesquer: les llagostes

Postpuerulus de llagosta comuna (Palinurus elephas) amagat dins el seu refugi diürn preferit: un forat fet per un dàtil de mar (Lithophaga lithophaga), que ja és mort, a la roca calcària, d’on només n’emergeixen les dues antenes, en forma de V.

Pere Abelló.

El coneixement de la biologia i l’ecologia de les llagostes marines ha millorat molt al nostre país durant les darreres dues o tres dècades. Quant a la fauna, no s’ha detectat cap espècie no citada prèviament, de manera que els darrers estudis sobre les llagostes de la costa catalana es refereixen a la llagosta comuna Palinuru...