L’artèmia americana

Artemia franciscana (nc.)

El gènere cosmopolita Artemia ha estat representat a la conca mediterrània només per poblacions de l’espècie A. salina i poblacions de soques partenogenètiques diploides i tetraploides, fins que va arribar l’artèmia americana (A. franciscana), que ha esdevingut invasora i amenaça d’eliminar per competència les espècies i les soques autòctones.

Detall de l’ovisac de femelles d’Artemia salina (a l’esquerra) i A. franciscana (a la dreta). En la primera s’aprecia la cintura que separa l’ovisac, més aviat triangular, del tòrax, i en la segona, la forma de l’ovisac més arrodonida i amb dos...