Altres sílvids

Locustella, Acrocephalus, Hippolais, Sylvia (nc.)

Boscaler fluvial

(Locustella fluviatilis). El boscaler fluvial és un petit ocell dels marjals o altres ambients humits de l’E d’Europa, que s’observa molt rarament en migració pels països més occidentals del continent europeu. Al territori estudiat només es coneix la captura d’un exemplar el 22.08.80 a Castelló d’Empúries (Alt Empordà).

Boscarla d’aigua

(Acrocephalus paludicola). La boscarla d’aigua és un petit ocell de canyar que nia a l’E d’Europa. Als Països Catalans és molt rara en migració, tot i que a Catalunya, en els darrers anys s’ha enregistrat un notable augment de les...