Castell de Sellui, abans de Sersui (Gerri de la Sal)

La primera referència d’aquest castell es remunta a l’any 1105, en què el bisbe Ot d’Urgell restituí al monestir de Gerri tot un seguit d’esglésies que li havien estat usurpades, entre les quals es trobaven Santa Coloma, Sant Andreu i Sant Martí de Maçana, “cum ceteris capellis que sunt in territorio castri que dicitur Sersui”. L’any 1118 Pere Ramon de Sersui donà amb reserva vitalícia d’usdefruit la meitat del castell, de la torre, de la vila, dels homes i de la dominicatura de Sersui a l’almoina de Santa Maria de la Seu d’Urgell. Deu anys més tard, Guillem Pere de Sersui —fill de Pere Ramon?— feu testament abans de marxar a Jerusalem i deixà el castell amb els seus termes a la seva muller Liarda. A la mort de Liarda, el castell havia de passar en alou als seus fills o, en cas que no en tinguessin, al monestir de Gerri, el qual ja devia posseir l’església del castell de Sant Pere, tal com consta en la butlla de confirmació de béns d’Alexandre III del 1164.

El castell de Sellui era situat en un turó al damunt del poble. En l’actualitat, en aquest turó no hi ha cap vestigi de l’antiga fortalesa.