Sant Romà d’Aquaputida (Gerri de la Sal)

L’indret on era construïda aquesta església és incert. Potser es correspon a alguna de les esglésies actuals conservades al terme de Montcortès. D’aquest lloc i de la seva església, se’n té coneixement gràcies a diversos documents, el primer dels quals és de l’any 1085, en què el comte Artau II cedí unes terres situades a la vila d’Aqua Pudeda. L’any 1115 el comte Artau III donava al monestir de Gerri el mas de Ramon Isarn, situat a la vila “quam vocant Aguaputida, infra terminos de Curtibus”. El mateix comte, l’any 1158, cedia a Rossebó i Adalez el capmàs de Ramon Guifré a la vila i el terme...