Sant Martí de Seguís (Gerri de la Sal)

La desapareguda església de Sant Martí de Seguís es devia situar prop de la vila d’Useu. El lloc de Seguís constituí una de les primeres possessions del monestir de Gerri, i així apareix en el document datat el 807 de donació per part del prevere Espanell a Sant Vicenç de Gerri, d’aquesta mateixa església i tot el que tenia al terme de Corts i el lloc de Seguese superiore.

En els documents coneguts com els falsos I i II de Gerri i en la interpolació de l’acta fundacional s’especifica que la donació incloïa l’església i la vila de Sant Martí de Seguís, amb els vilars i les esglésies sufragànies, segons la interpolació, d’“Ice et de Baien et de Osegh et de Curticella et de Ensedegh, i cum aliis villulis id sunt Ozede et Curticella” en el fals I. En el fals II apareix “meas villas de Seguis et Curticella et Osez et Baien”.

L’any 910 el comte Isarn restituïa al monestir de Gerri la possessió de l’església de Sant Martí “qui est fundata en villa Sequese”.

La importància que, pels documents falsos, semblava tenir Sant Martí de Seguís no apareix reflectida en la documentació posterior, on sols s’esmenta en dos documents, datats el 1092 i el 1104, d’aportació de terres situades a la vila Seguis a favor del monestir de Gerri.