Castell Salat (Gerri de la Sal)

L’any 1081 Senior dona al monestir de Gerri un alou situat al pàgus cortesà, a la vila de Pujol, a l’apèndix de Sant Pere, sobre el barranc de les Moreres, al lloc de Castell Salat (Castello Salado). Aquesta és la primera referència topogràfica d’un castell que d’antuvi es presenta com un domini dels comtes de Pallars Sobirà i que un segle més tard desapareixerà de la documentació. Al terme de Castell Salat es localitzen també sis eres de sal que l’any 1141 Artau III vengué als hospitalers de Sant Joan de Jerusalem, establerts ja al Pallars. Quatre anys més tard, Artau IV i Guillema vengueren al monestir de Gerri el mateix castell, amb la seva batllia, el seu mercat i els seus drets de ban i justícia, pel preu de 80 morabatins i un cens de 30 modis de blat i 30 de sal. L’abat ho posà sota la batllia i la protecció del comte. Tot i que aleshores ja era un domini de Gerri —així consta en la butlla d’Alexandre III del 1164—, l’any 1173 els comtes Artau IV i Guillema empenyoraren al monestir el castell amb els seus drets jurisdiccionals per 200 sous de moneda corrent. Castell Salat tenia un batlle comtal, que a partir del 1176-77 hauria de lliurar anualment a l’abadia de Santa Maria i Sant Llorenç de Combalonga (diòcesi de Coserans) deu modis de sal en sesters a mesura de Corts, en compliment de la donació feta per Artau IV i Guillema.

Tot i que la situació d’aquest castell no és del tot clara, probablement era situat a la vora de la vila de Gerri, prop del riu, al costat de les salines. Hom ha vist en l’edifici de l’Alfolí de Gerri el successor d’aquest històric castell.